26-500 Szydłowiec ● ul. Jastrzębska 15
tel. (048) 6178605 do 09
fax. (048) 6175342
www.arisbhp.com ● www.mts-polska.pl
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „ARIS” Bolesław Kazimierz Stępień z siedzibą w
Szydłowcu, kod 26-500, ul. Jastrzębska 15. Administrator danych osobowych nie ma obowiązku wyznaczania Inspektora Danych Osobowych.
 
Cel przetwarzania danych osobowych:
 1. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, który złożył zapytanie, zamówienie lub reklamacje.
  Przesłanie przez Klienta zapytania, zamówienia lub reklamacji jest równoznaczne z jego świadomym i dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma także prawo do wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody może złożyć pisemnie do Administratora. Ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub bycia zapomnianym, także do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 2. W przypadku Osób – kandydatów do pracy.
  Złożenie aplikacji drogą mailową lub papierową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 6 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje do czasu wycofania przez kandydata zgody. Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym.
  Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku pracowników Administratora
  Każdy z pracowników podpisując „Umowę o pracę” świadomie i dobrowolnie wyrażą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wynikających ze stosunku pracy. Podstawą przetwarzania są:
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Skarbowy, Komornik, Sądy, PIP, PUP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
 4. W przypadku osoby fizycznej, z którą zawarto Umowę zlecenia lub Umowy o dzieło
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie przez osobę fizyczną Umowy zlecenia lub Umowy o dzieło z Administratorem, a tym samym – jego świadome i dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, wynikających ze stosunku pracy. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Skarbowy, Komornik, Sądy, PIP, PUP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.